[ux_banner_grid spacing=”collapse”] [col_grid span=”9″ span__sm=”12″] [ux_slider] [ux_banner height=”500px” bg=”21082″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.06)” effect=”snow”] [text_box width__sm=”80″ position_x=”50″ position_y=”50″]

Trọng Tín Bát Tràng

thổi hồn vào từng sản phẩm

[divider] [button text=”Xem” size=”large” radius=”20″ icon=”icon-angle-right” link=”https://haudong.net/am-chen-bat-trang-shop-2/”] [/text_box] [/ux_banner] [ux_banner height=”500px” bg=”21081″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.06)” bg_pos=”64% 34%” effect=”snow”] [text_box width=”58″ width__sm=”80″ position_x=”85″ position_y=”50″ text_align=”right”] [ux_text font_size=”0.75″]

Những mẫu ấm tử sa đẹp

Tìm hiểu về ấm tử sa người việt

[/ux_text] [divider] [button text=”Tìm hiểu ngay” size=”large” link=”https://haudong.net/category/am-tu-sa/”] [/text_box] [/ux_banner] [ux_banner height=”500px” bg=”21094″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.06)” effect=”snow”] [text_box width__sm=”80″ position_x=”50″ position_y=”50″]

Trọng Tín Bát Tràng

GIAO LƯU KIẾN THỨC TRÀ ĐẠO

[divider] [button text=”XEM NGAY” size=”large” link=”https://haudong.net/category/van-hoa-tra/”] [/text_box] [/ux_banner] [/ux_slider] [/col_grid] [col_grid span=”3″ span__sm=”12″ height=”2-3″] [ux_banner height=”160px” bg=”21083″ bg_size=”medium” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.13)” bg_pos=”47% 55%” hover=”zoom” effect=”snow”] [text_box width=”87″ position_x=”50″ position_y=”80″]

Trọng Tín Bát Tràng

Cửa hàng

[button text=”Xem” size=”larger” radius=”20″ link=”https://haudong.net/am-chen-bat-trang-shop-2/”] [/text_box] [/ux_banner] [/col_grid] [col_grid span=”3″ span__sm=”12″ height=”1-3″] [ux_banner height=”56.25%” bg=”21098″ bg_size=”thumbnail” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.17)” bg_pos=”47% 55%” hover=”zoom” effect=”snow”] [text_box width=”87″ position_x=”50″ position_y=”50″]

GIao lưu kiến thức

[button text=”Xem” size=”larger” radius=”20″ link=”https://haudong.net/blog/”] [/text_box] [/ux_banner] [/col_grid] [/ux_banner_grid] [gap] [title text=”Sản phẩm mới” link_text=”Xem tất cả” link=”https://haudong.net/product-category/am-chen-hoa-bien-bat-trang/”] [ux_products style=”normal” width=”full-width” columns=”6″ show_add_to_cart=”0″ show_quick_view=”0″ equalize_box=”true” cat=”15″ products=”10″ image_radius=”9″] [ux_products style=”normal” columns=”5″ animate=”blurIn” show_cat=”0″ show_quick_view=”0″ cat=”263″ products=”6″ orderby=”sales”] [title text=”Ấm Chén Tử Sa” link_text=”Xem tất cả” link=”https://haudong.net/product-category/am-chen-tu-sa-bat-trang/”] [ux_products style=”normal” show_quick_view=”0″ equalize_box=”true” cat=”578″ image_radius=”5″] [ux_products style=”normal” columns=”5″ animate=”blurIn” show_cat=”0″ show_quick_view=”0″ cat=”264″ products=”6″ orderby=”sales”] [title text=”Ấm Chén Bọc Đồng” link_text=”Xem tất cả” link=”https://haudong.net/product-category/am-chen-boc-dong-bat-trang/”] [ux_products style=”normal” show_quick_view=”0″ equalize_box=”true” cat=”574″ image_radius=”5″] [ux_products style=”normal” columns=”5″ animate=”blurIn” show_quick_view=”0″ cat=”265″ products=”10″] [title text=”Ấm Chén Vẽ Vàng” link=”https://haudong.net/product-category/am-chen-ve-vang-bat-trang/”] [ux_products style=”normal” show_quick_view=”0″ equalize_box=”true” cat=”576″ image_radius=”5″]